Pozitivna naravnanost in skrivnosti uspešnega vodenja

Najpomembnejši dejavnik uspeha je naša pozitivna miselnost in naša naravnanost.

Vizionarski, strasten, navdušujoč, pogumen, iznajdljiv, poln zaupanja - le nekaj pridevnikov, s katerimi zaposleni opišejo uspešnega vodjo. Skrivnost uspešnega vodenja se skriva prav v tem, da pristno, iskreno in s pozitivno naravnanostjo vodimo zaposlene skozi različne procese dela in naloge. Dober vodja je aktiven in ustvarja pozitivno delovno okolje, polno priložnosti, v katerih zaposleni dobivajo kreativne spodbude za visoke dosežke in svoj razvoj. Uspeh vodje in z njim celotnega podjetja je zelo odvisen od dobre komunikacije in sloga vodenja.

Poslovna komunikacija poteka navzven in znotraj podjetja. Ima zelo različne oblike, ki so prilagojene namenu in cilju komunikacije. Metode in oblike komunikacije so odvisne od vsebine, ki jo želimo izmenjati, števila ljudi, ki v pogovoru sodelujejo, časa, ki ga imamo na voljo in še bi lahko naštevali. Kot dober vodja moramo vedeti, da v podjetjih poteka formalna in neformalna komunikacija, da komuniciramo verbalno in neverbalno, kako pomembno je, da vsak zaposleni pozna osnovni verbalni bonton. Uspešen vodja obvlada veščine dobre komunikacije, saj ve, da s tem odločilno vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in uspeh podjetja. Temu prilagodi svoj celotni slog vodenja.

Slogov vodenja je namreč več, gre za vzorce, s katerimi vodja vpliva na zaposlene z namenom vzajemnega doseganja postavljenih ciljev. Njegovo ravnanje zajema zanj značilno vedenje in obnašanje. Pri tem vodja uporablja različne vzvode in inštrumente, s katerimi oblikuje celovit in zanj značilen slog vodenja. Slog vodenja njegovi sodelavci zaznavajo celostno subjektivno in si o njem oblikujejo določeno osebno vrednostno sodbo.

Sedem skrivnosti uspešnega vodenja:

  • Sestanki so produktivni in kratki.
  • Pozornost je usmerjena k dosežkom, ne k napakam.
  • Išče se nove rešitve za obstoječe težave.
  • Ločuje se kratkoročne od dolgoročnih ciljev.
  • Prevzema se odgovornost za lastno komunikacijo.
  • Misli in ideje se sporoča v množini (mi) in ne v ednini (jaz).
  • Razvija se akcijske načrte.