Medgeneracijske razlike

Medgeneracijske razlike ter medgeneracijska sinergija in empatija

Različne starostne skupine sodelavcev se med seboj razlikujejo v vrednotah in stališčih. Imajo različna mnenja, drugačen odnos do dela, način komunikacije in pogled na materialne dobrine. Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja med zaposlenimi obsega medgeneracijski dialog, poslušanje, ter medsebojno razumevanje ali empatijo. Sodelovanje med zaposlenimi različnih starostnih skupin v podjetju lahko temelji na učenju in izmenjavi izkušenj. Na tak način se tudi vzpostavlja, širi in utrjuje socialna mreža zaposlenih istega podjetja, kar dolgoročno vpliva na boljše odnose, zdravje zaposlenih in uspešnost podjetja.

Kakšne so koristi medgeneracijske sinergije v podjetju z različnimi generacijami zaposlenih?

  • Vsi zaposleni se počutijo enako pomembni
  • Obravnavamo jih kot posameznike, ne kot številke
  • Medgeneracijsko sodelovanje zmanjšuje trenja med zaposlenimi
  • Poveča se pretok informacij, prenos znanja
  • Zmanjša se odpor do sprememb
  • Izboljša se delovno vzdušje in posledično postane okolje bolj inovativno

Vodje v podjetjih z različnimi starostnimi skupinami zaposlenih morajo čim bolj podrobno spoznati značilnosti, vrednote in stališča vsake generacije. Zagotoviti morajo formalen in neformalen prenos znanj, denimo s programi mentorstva. Prilagoditi je potrebno komunikacijo in dajanje povratnih informacij ter motiviranje in spodbujanje zaposlenih pri delu. Mladi prinesejo sveže razmišljanje, uporabo tehnologij, starejši imajo veliko emocij, spominov, zgodovine, izkušenj. Stvari, ki jih delajo starejši, morda mlajši ne bi hoteli ali znali. Poiskati je potrebno povezavo in sodelovanje med njimi, saj le tako omogočimo skupno delo in doseganje zastavljenih ciljev podjetja. S spodbujanjem empatije, psihološke sposobnosti zaznavanja čustev drugega, lahko zaposleni sprejmejo drugačnost sodelavcev v delovnem kolektivu in širijo svoja obzorja, s tem pa tudi osebnostno zrasejo.